Co to jest baza danych? Baza danych to zorganizowany zbiór danych, gdzie przechowywany jest zazwyczaj w formie elektronicznej. Organizacja danych polega przede wszystkim na ich odpowiednim pogrupowaniu oraz podzieleniu według poszczególnych jego pól oraz rekordów i również plików, co ułatwia nam to późniejsze pozyskiwanie, wprowadzanie informacji oraz przetwarzanie.

Baza danych jest przede wszystkim niezależną jednostką przechowywania danych. Inaczej mówiąc, to w obrębie jednej instancji serwera SQL Server można mieć otwartych kilka baz danych, z których każda przechowuje inne dane oraz skonfigurowana jest w trochę inny sposób, a także rządzi nią inny administrator oraz odpowiada na żądania innych użytkowników. Każdą bazę danych powinniśmy traktować jako idealne miejsce do przechowywania różnych typów obiektów. Mogą to być na przykład tabele, indeksy lub widoki. Jednaki patrząc od pewnej strony fizycznej lub inaczej mówiąc z perspektywy systemu operacyjnego Windows, to baza może także składać się lub rozciągać na trzy rodzaje plików:

– Plik MDF, to podstawowy plik danych, który zawiera schemat bazy danych, a także obiekty, które należą do bazy, takie jak na przykład tabele, indeksy lub widoki.
– pliki NDF – są to drugorzędne pliki, które w ramach osobnych plików przechowują przede wszystkim części informacji, których napisałam powyżej w osobnych lokalizacjach.
– pliki LDF – są to pliki działania transakcji, które przechowują przede wszystkim konkretne informacje wykonywane na bazie danych, które dotyczą wykonywanych na bazie operacji.

Rodzaje baz danych
W tym punkcie przedstawię trzy rodzaje baz danych. Najbardziej stary typ, gdzie zapoczątkował się w XIX wieku, to tak zwana prosta baza danych. Ta baza gromadzi dane w formie bardzo zbliżonej struktury do dwuwymiarowych tabel złożonych z kolumn oraz wierszy i przybiera najczęściej postać jakiegoś bardzo prostego pliku tekstowego. Wyglądem przypomina ona program Excel, gdzie jednak kalkulacyjny arkusz Excel to zbyt rozbudowane narzędzie, aby go można było porównać do prostej bazy danych. Najlepszym przykładem takiej bazy może być przede wszystkim tekstowy plik CSV, w którym przede wszystkim gromadzone są wartości, gdzie oddziela się je przecinkami lub jakimś innym znakiem dowolnym.

Drugi typ bazy danych, to baza hierarchiczna. Ta baza, która jest opracowana i spopularyzowana przez IBM w latach 60-tych, przybiera zatem strukturę drzewa, gdzie każdy element posiada także element nadrzędny, a zatem każdy element nadrzędny może mieć jeden lub więcej elementów podrzędnych. Dane w tej bazie przechowywane są tylko i wyłącznie w rekordach, czyli inaczej mówiąc węzłach drzewa, które są odpowiednio ze sobą połączone. Dzięki algorytmom bazy hierarchiczne przede wszystkim są nacechowane wysoką dostępnością oraz, a chyba za najbardziej rozpoznawany przykład tej bazy możemy na pewno przyznać rejestr systemu operacyjnego Windows.

Trzecim i najpopularniejszym rodzajem bazy danych obecnie jest to baza, która nazywa się: relacyjna baza danych. Opiera się ona na obiektach, które nazywamy tabelami lub relacjami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here