Baza danych to zorganizowany zbiór danych, przechowywanych w odpowiednim ustawieniu w formie elektronicznej. Dane są pogrupowane, podzielone i przypisane do odpowiednich haseł, umożliwiając wygodny dostęp i przetwarzanie informacji.
Dane powinny mieć możliwość aktualizacji, wprowadzania i usuwania.
Najprościej wyobrazić sobie bazę danych jako tabelę połączoną odpowiednimi przejściami – kluczami.
Tabele w bazie danych powinny być logicznie uporządkowane i funkcjonalne.
Komórki – pola tabeli powinny zawierać jak najmniejszą ilość informacji, pozwala to na łatwiejsze ich odnalezienie i powielanie.
Baza danych może rozrastać się do wymaganych rozmiarów, dlatego ważne jest unikanie zbędnych powtórzeń danych.
Odpowiednio skonstruowana baza danych pozwala w prosty sposób odnaleźć odpowiednie informacje.
Każda baza danych powinna mieć administratora, który zajmuje się wprowadzaniem, usuwaniem czy aktualizacją bazy danych. Niejednokrotnie administrator jest też jej twórcą. Problem stanowi większa ilość osób odpowiedzialnych za wprowadzanie danych do systemu. Wtedy to zdarzają się nadmiernie powielane informacje, drobne błędy, które mogą utrudnić pracę za określony czas.
Oczywiście w dość prosty sposób da się uporządkować dane. Trzeba przeprowadzić normalizację baz danych.
Normalizacja baz danych to proces przekształcania bazy danych do optymalnej postaci. Polega on przede wszystkim na dzieleniu tabeli na kilka połączonych przejściem tabel. Głównym powodem, dla którego normalizuje się bazę danych jest uniknięcie aberracji, które mogą wystąpić przy nieprawidłowo skonstruowanej strukturze bazy.
Jeśli w bazie danych przejścia kierują cię do danych, które nie są w danej chwili potrzebne, oznacza to niespójność danych i potrzebna jest normalizacja.
Jest kilka sposobów normalizacji baz danych. Są uzależnione od rodzaju bazy danych, od jej konstrukcji, od poziomu tajności informacji w niej zawartych.
Na początku należy wyeliminować powtarzające się dane. Usunąć powtarzające się tabelki. Jest to niepotrzebne obciążenie bazy danych. Podczas pracy takie sytuacje się zdarzają i właśnie normalizacja to takie „czyszczenie” bazy danych.
Łączące się tabelki tworzą grupy. Ile by tych grup nie było, dane zawarte w jednej nie powinny się powtarzać w żadnej innej. Takie powielone tabelki należy usunąć i dodać odpowiednie do istniejącej już informacji.
Dla każdej grupy należy stworzyć tabelkę nadrzędną, czyli tę, która będzie się odnosić do każdej innej w grupie. Ta nadrzędna już istnieje, trzeba tylko ustalić, która to jest.
Dla przykładu można podać bazę klientów. Grupa danych o kliencie może być stworzona według nazwiska i to właśnie będzie tabelka nadrzędna.
Od tabelki nadrzędnej trzeba zrobić odpowiednie przejścia do innych tabelek w grupie. Dzięki temu wpisując nazwisko, otrzymasz przejście do imienia a później do innych danych, które baza danych akurat ma o kliencie. Czasami to adres, innym razem pesel, data urodzenia.
Jeśli we wszystkich grupach dane zostały odpowiednio powiązane, należy poszukać potrzebnych powiązań między grupami. Jest to sprawa bardzo indywidualna tak jak bazy danych są indywidualnie tworzone do potrzeb firmy.
Na początkowym etapie można sobie schemat bazy danych rozrysować. Określić strukturę, bryłę. Im lepiej przemyśli się budowę bazy danych na początku jej tworzenia, tym łatwiej będzie ją administrować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here